Aktualności

4 lutego 2019
Fotografia miesiąca w CGK

Ruszamy z nowym cyklicznym konkursem fotograficznym. Każdego miesiąca do wygrania jest 300 zł.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy – pomiędzy 1 a 20 dniem każdego miesiąca – zrobić zdjęcie w Częstochowie i wysłać je na adres fotografiamiesiaca@czestochowa.um.gov.pl

Fotografie przyjmowane są do 20 dnia każdego miesiąca, do godziny 23.59.

Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodą 300 zł oraz opublikowane w miejskim miesięczniku.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizator konkursu:

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy

Aleja Najświętszej Maryi Panny 45a, 42-215 Częstochowa,

tel. 34 3707 667, e-mail: klimaty@czestochowa.um.gov.pl

2. Celem Konkursu na Fotografię Miesiąca CGK jest promocja Częstochowy poprzez publikację zwycięskich zdjęć prezentujących miasto na łamach miesięcznika „CGK”. Konkurs adresowany jest zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów.

3. Konkurs odbywa się cyklicznie od marca 2019 roku aż do odwołania przez Organizatora.

4. Jeden autor może w danym miesiącu zgłosić maksymalnie do 3 prac.

5. Fotografie można zgłaszać, przesyłając na adres: fotografiamiesiaca@czestochowa.um.gov.plwraz z podaniem danych wg poniższego szablonu:

Imię i nazwisko

Nr tel. kontaktowego
Adres e-mail

Krótki opis zdjęcia

6. W konkursie należy zgłaszać zdjęcia wykonane na terenie miasta Częstochowa – pomiędzy 1 a 20 dniem każdego miesiąca.

7. Fotografie należy przesyłać do godz. 23.59 dwudziestego dnia miesiąca, w którym fotografia została wykonana.

8. W celu wyłonienia zwycięskiej fotografii zostanie powołana komisja konkursowa. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

9. Autor zwycięskiej fotografii otrzyma 300 zł (w formie przelewu na konto bankowe). Wybrane zdjęcie zostanie opublikowane na łamach miejskiego miesięcznika „CGK” w dziale „Fotografia Miesiąca CGK”.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych prac
we wszelkich materiałach promocyjnych Miasta Częstochowy.

11. Udział w konkursie jest bezpłatny.

12. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych poprzez nadesłanie pracy konkursowej. W przypadku, gdy jakiekolwiek osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora konkursu z roszczeniami za dokonanie takiego naruszenia, uczestnik zobowiązany jest zwolnić podmiot, pod adresem którego kierowane są roszczenia od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

13. Wszelkie dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

14. Organizator konkursu zobowiązuje się do stosowania zasady poufności dotyczącej pozyskanych w ramach konkursu danych osobowych oraz innych informacji i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim, chyba że za pisemną zgodą osoby, której dane dotyczą.

15. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator konkursu informuje, że:

    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy udostępnionych przez uczestników konkursu w korespondencji elektronicznej jest Prezydent Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,

    Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: info@czestochowa.um.gov.pl, za pośrednictwem ePUAP (adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP) lub pisemnie na adres siedziby administratora,

    Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy poprzez adres email iod@czestochowa.um.gov.pl,

    Podstawą prawną przetwarzania danych uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO

    Dane osobowe uczestników konkursu zawarte we wnioskach będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury konkursowej. Wnioski w postaci papierowej zostaną protokolarnie zniszczone do końca roku kalendarzowego,

    Przekazanie przez uczestników konkursu danych osobowych organizatorowi ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w konkursie.

    Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

    Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

16. Nadesłanie prac do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.